Základné informácie

SOFTWARE PARTNER, spol. s r. o.
Pluhová 55
831 03 Bratislava
Zápis v OR BA 1, odd: Sro, vl. č. 1051/B
IČO: 17318645, DIČ: 2020295508, IČ DPH: SK2020295508
Kontaktná osoba: Ján Šalkovič
Telefónne čísla: 02 4464 4084
E-mail: obchod@swp.sk

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

spoločnosti SOFTWARE PARTNER, spol. s.r.o.

platné pre objednávky prostredníctvom elektronického obchodu www.swp.sk


1. Všeobecné ustanovenia a rozsah platnosti

1.1 Pokiaľ nie je z kontextu zrejmé niečo iné, majú v týchto všeobecných obchodných podmienkach nasledujúce výrazy tento význam:

predávajúci - spoločnosť SOFTWARE PARTNER, spol. s.r.o.

Sídlom: Pluhová 55, 831 03 Bratislava

IČO: 17318645, DIČ: 2020295508, IČ DPH: SK2020295508

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl. č. 1051/B

(zároveň aj ako prevádzkovateľ systému www.swp.sk)

kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim ako odberateľ (zákazník) produktov a/alebo služieb od predávajúceho prostredníctvom elektronického obchodu www.swp.sk

kupujúci - spotrebiteľ - spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre priamu osobnú spotrebu fyzických osôb, najmä pre seba a pre príslušníkov svojej domácnosti, a tie jej neslúžia na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania.

"www.swp.sk" virtuálny elektronický online obchod prevádzkovaný predávajúcim spoločnosťou SOFTWARE PARTNER, spol. s.r.o.

"tovar (služby)" – znamená všetky produkty predávané (poskytované) prostredníctvom elekronického obchodu www.swp.sk

1.2 Tieto všeobecné obchodné podmienky platia pre dodávky tovaru a/alebo služieb objednaných cez elektronický (online) obchod www.swp.sk (ďalej aj elektronický obchod)

1.3 Základnou povinnosťou kupujúceho pred objednaním tovaru je dôkladne sa oboznámiť so všeobecnými obchodnými podmienkami.

1.4 Všeobecné obchodné podmienky sa pre kupujúceho stávajú záväznými objednaním tovaru alebo služieb cez elektronický obchod www.swp.sk

1.5 Odoslaním objednávky vyjadruje kupujúci (odberateľ, zákazník) súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami.

1.6 Nákup tovaru prostredníctvom elektronického obchodu môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito obchodnými podmienkami.


2. Ceny a platobné podmienky

2.1 Ceny produktov prezentované v elektronickom obchode sú uvedené v Eurách.
Ceny uvedené pri tovare zahŕňajú aj daň z pridanej hodnoty, ktorej výška sa riadi platnou daňovou právnou úpravou.
Ceny uvádzané na stránkach nezahŕňajú poštovné a balné, poistenie, či iný spôsob dopravy tovaru k zákazníkovi.

2.2 Predávajúci si vyhradzuje právo aktualizovať ceny ponúkaných produktov podľa aktuálnych cien výrobcov, či distribútorov tohto tovaru, ako aj v súvislosti so zmenou kurzu meny EUR voči USD, alebo CZK.

Tieto zostávajú v platnosti až do momentu vydania nového cenníka.

2.3 Za cenu tovaru objednaného cez elektronický obchod sa považuje cena platná v momente prijatia objednávky predávajúcim.

2.4 V prípade objednávky v súhrnnej hodnote nad 166,97 € (5 000,- Sk) nebude k cene tovaru účtované balné ani prepravné, ak nie je pri príslušnom tovare (službe) výslovne uvedené ináč.V prípade nákupov v hodnote nižšej sa účtuje 3,32 € (100 Sk) v prípade doručenia Slovenskou poštou a 6,64 € (200 Sk) v prípade doručenia kuriérskou službou.

2.5 Platby sa vykonávajú v Eurách, pričom je možný jeden z nasledujúcich spôsobov platby:

Platba pri dodávke na dobierku. Pri tomto spôsobe platby uhrádza kupujúci (zákazník) tovar pri prevzatí na pošte alebo kuriérovi.

Platba pri osobnom prevzatí. Pri tomto spôsobe platby uhrádza kupujúci (zákazník tovar pri jeho prevzatí priamo zástupcovi predávajúceho

Platba prostredníctvom služieb Tatrapay alebo Sporopay. Pri tomto spôsobe platby zákazník uskutočňuje úhradu v režime online bezprostredne po objednaní tovaru a uzavretí objednávky.

Platba platobnou kartou Visa, Visa Electron, MasterCard a Maestro prostredníctvom služby Cardpay. Pri tomto spôsobe platby zákazník uskutočňuje úhradu v režime online bezprostredne po objednaní tovaru a uzavretí objednávky.

Platba vopred. Pri tomto spôsobe platby dostáva zákazník tovar až po uhradení faktúry, alebo zloženky.

2.6 Predávajúci garantuje cenu z objednávky v prípade, že bude uhradená v lehote splatnosti a v prípade korektnej funkčnosti systému www.swp.sk. Vo všetkých ostatných prípadoch si predávajúci vyhradzuje právo na zmenu cien, o čom bude kupujúci informovaný.


3. Dodávka tovaru

3.1 Objednávka odoslaná kupujúcim sa považuje za záväznú od momentu jej obdržania predávajúcim. Kupujúci obdrží ihneď potvrdenie objednávky prostredníctvom elektronickej pošty na uvedenú e-mail adresu.

3.2 Dodacia lehota na objednaný tovar je 14 pracovných dní a začína plynúť od termínu doručenia potvrdenia objednávky (bod 3.1), resp. do 14 dní od uhradenia faktúry (zloženky) pri platbe vopred, nie je pri príslušnom tovare výslovne uvedené ináč. Ak doba dodania bude z technických dôvodov nesplniteľná, kupujúcemu bude ponúknutá možnosť zrušenia objednávky. Zároveň má kupujúci nárok na vrátenie peňazí v plnej výške.

3.3 Z dodacej lehoty sú vyňaté dni pracovného pokoja a štátne sviatky, o trvanie ktorých sa dodacia lehota príslušne predĺži.

3.4 Ak požadovaný tovar nie je v momente obržania objednávky na sklade a hrozí, že termín dodania podľa bodu 3.4 nebude možné z tohto dôvodu dodržať, zaväzuje sa predávajúci bezodkladne oznámiť túto skutočnosť kupujúcemu a navrhnúť mu náhradný termín dodávky.

3.5 Dohodnutá dodacia lehota platí, ak nenastanú nepredvídané alebo od vôle strán nezávislé okolnosti, t.j. okolnosti vylučujúce zodpovednosť, ako napríklad všetky prípady vyššej moci, ktoré znemožnia jej dodržanie. K týmto okolnostiam patria tiež ozbrojené konflikty, úradné zásahy a zákazy, zdržanie spôsobené pri preprave alebo colnom odbavení, škody spôsobené počas prepravy, a to len v prípade mimoriadnych okolností. Tieto vymenované okolnosti oprávňujú predávajúceho predĺžit dodaciu lehotu. O týchto okolnostiach je predávajúci povinný kupujúceho bezodkladne informovať.

3.6 Predávajúci je oprávnený vykonať a zúčtovať čiastočné dodávky. Pri postupnom plnení objednávok sa balné a poštovné účtuje len pri prvej zásielke.

3.7 Predávajúci nezodpovedá za vady, poškodenie tovaru, ktoré vznikne po odovzdaní tovaru prvému dopravcovi na prepravu pre kupujúceho. Predávajúci umožní kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi.

3.8 Cena dopravy bude fakturovaná spolu s tovarom.

3.9 Doprava tovaru kupujúcemu je zabezpečovaná prostredníctvom Slovenskej pošty (dobierka, EMS), alebo prepravnou či špedičnou službou (kuriérom), ktorá súčasne zabezpečí poistenie tovaru v plnej hodnote.

3.10 Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť balíka. V prípade jeho poškodenia je na mieste povinný spísať s prepravcom protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Prevzatie poškodeného balíka je na zodpovednosti kupujúceho, reklamácie z tohto titulu nebudú v neskoršom termíne uznané.

Ak kupujúci zistí poškodenie spôsobené prepravou, ktoré sa prejavuje inak ako vonkajším poškodením balíka, nekompletnosť dodávky, alebo zámenu tovaru, je povinný reklamáciu vykonať bezodkladne, najneskôr však do troch dní od prevzatia zásielky. Inak sa dodávka považuje za kompletnú a bez závad. Neskoršie reklamácie z dôvodu nekompletnosti obsahu, zámeny tovaru a poškodenia počas prepravy nebudú akceptované. Ostatné podmienky sú upravené v reklamačnom poriadku

3.11 Reexport predmetu dodávky tretej strane podlieha písomnému súhlasu predávajúceho. Takýto súhlas je potrebné zabezpečiť pred uzatvorením zmluvy s treťou osobou. Zmluvný partner predávajúceho sa zaväzuje takisto previesť povinnosť odsúhlasenia reexportu aj na tretiu osobu.


4. Postup pri objednávaní

4.1 Zákazník si môže systémom www.swp.sk objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo Do košíka.

4.2 Kupujúci (zákazník) objednáva tovar prostredníctvom nákupného košíka elektornického obchodu www.swp.sk. Po objednaní tovaru stlačením tlačidla Do košíka, zadaní počtu kusov a následného stlačenia tlačidla Pridať, sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii k náhľadu. Samotný nákup sa realizuje potom stlačením tlačidla Nakúpiť. Vytvorenie objednávky je podmienené registráciou v systéme www.swp.sk. Pri registrácii je zákazník povinný vyplniť osobné údaje, ktoré od neho systém www.swp.sk. vyžaduje. Tieto údaje budú použité pre vnútornú potrebu systému www.swp.sk a predávajúci ručí za to, že nebudú zneužité na iné účely. Po vytvorení objednávky bude táto zaregistrovaná v systéme www.swp.sk. Systém www.swp.sk zaregistrovanie objednávky potvrdí oznámením o prijatí objednávky. Okamihom zobrazenia oznámenia o prijatí objednávky sa objednávka považuje za doručenú a týmto okamihom vzniká kúpna zmluva medzi kupujúcim (zákazníkom) a predávajúcim.

4.3 Každá objednávka musí obsahovať: meno a priezvisko objednávateľa (zákazníka) – ak je kupujúcim fyzická osoba, resp. obchodné meno (názov) a IČO ak je kupujúcim právnická osoba, email, telefónne číslo (nepovinne), presný popis tovaru, počet kusov, veľkosť (ak je voliteľná), spôsob úhrady, spôsob prevzatia tovaru a adresu kam má byť tovar doručený. Objednávky sa zaraďujú do systému v poradí, v akom prichádzajú.

Objednávku potvrdí predávajúci prevádzkovateľ www.swp.sk elektronickou poštou na uvedenú e-mail adresu (čl. 3.1)


5. Nadobudnutie vlastníckeho práva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

5.1 Vlastnícke právo k objednanému tovaru prechádza na kupujúceho momentom úplného zaplatenia kúpnej ceny.

5.2 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím objednaného tovaru, a to formou písomného potvrdenia dokladu o prevzatí.

5.3 Zodpovednosť za škodu

Ak kupujúci nedodrží v návode na obsluhu uvedené všeobecne platné podmienky na montáž, uvedenie do prevádzky a používanie alebo technické podmienky uvedené v homologizácii, je zodpovedný za takto vzniknuté škody.


6. Odstúpenie od objednávky (storno objednávky)

6.1 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od objednávky:

a) ak sa realizácia dodávky, prípadne pokračovanie plnenia z dôvodov na strane kupujúceho stane nemožným, alebo sa znova oneskorí napriek určeniu primeranej náhradnej lehoty;

b) ak predĺženie termínu uskutočnenia dodávky kvôli okolnostiam uvedeným v bode 3.5 predstavuje viac ako 6 mesiacov;

c) ak je dôvodné podozrenie, že ide o snahu kupujúceho zavádzať predávajúceho uvedením falošných, klamlivých alebo nesprávnych údajov;

d) ak je dôvodné podozrenie, že ide o útok "hackera”, či podobné prejavy deštrukčnej činnosti alebo útoku na elektronický obchod www.swp.sk.

e) ak nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote, tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena zo strany dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, spoločnosť predávajúci bude bezodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už cenu z objednávky alebo jej časť zaplatil a nedôjde k dohode predávajúceho a kupujúceho (zákazníka) o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene ani o inom náhradnom plnení, predávajúci sa zaväzuje vrátiť Kupujúcemu (zákazníkovi) do 15 dní na jeho účet alebo adresu cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok.

6.2 Bezdôvodné storno objednávky po odoslaní tovaru.

Za bezdôvodné storno je automaticky považovaná taká zásielka, ktorú dopravca

alebo Slovenská pošta vráti predávajúcemu s tým, že ju zákazník neprevzal v úložnej dobe, jej prevzatie odmietol, zásielku nebolo možné doručiť z iných dôvodov. V takomto prípade bude zákazník zaťažený bežným stornovacím poplatkom vo výške 20% z ceny objednaného tovaru, najmenej však 16,60 € (500,- Sk).

6.3 Kupujúci (zákazník) má právo stornovať objednávku písomne (na adresu spoločnosti predávajúceho), telefonicky alebo e-mailom v prípade, že cena z objednávky (zálohovej faktúry) ešte nebola uhradená. V prípade, že zákazník stornuje objednávku po uhradení ceny z objednávky (zálohovej faktúry), ale ešte pred dodaním tovaru, predávajúci si vyhradzuje právo odpočítať si preukázané náklady, spojené s vybavovaním tejto objednávky. Takto už nemožno stornovať objednávku po zaslaní tovaru, tým nie je dotknutý čl. 6.4 odstúpenie od objednávky a čl. 7 o odstúpení od zmluvy.

6.4 Predpokladom pre odstúpenie kupujúceho od objednávky je:

a) oneskorenie dodávky bez predchádzajúceho oznámenia a udania dôvodu zo strany predávajúceho;

b) márne uplynutie primeranej náhradnej lehoty podľa bodov 3.4 a 3.5.

Aby sa odstúpenie kupujúceho od objednávky na základe vyššie uvedených skutočností stalo platným, je nutné zo strany kupujúceho ho uplatniť formu doporučeného listu.


7. Odstúpenie kupujúceho - spotrebiteľa od zmluvy a záruka vrátenia peňazí (poučenie spotrebiteľa podľa zákona č. 108/2000 Z. z.)

7.1 Kupujúci , ktorý spĺňa definíciu spotrebiteľa uvedenú v záhlaví v čl. 1.1 týchto všeobecných obchodných podmienok (prevzatú zo zákona č. 634/1992 Zb. a zákona č. 108/2000 Z. z.) je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Ustanovenia v tejto časti výslovne neplatia pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov ako aj fyzické osoby – nepodnikateľov nesplňajúcich vymedzenie v zákone č. 108/2000 Z. z.

7.2 Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa prijatia vráteného tovaru cenu zaplatenú za príslušný tovar. Predpokladom vrátenia peňazí a účinného odstúpenia od kúpnej zmluvy je splnenie nasledovných podmienok:

Kupujúci – spotrebiteľ má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru za predpokladu, že bola kúpna zmluva uzatvorená prostriedkami na komunikáciu na diaľku a nebolo podpísane prehlásenie o uzavretí štandardnej kúpnej zmluvy.

7.3 Pokiaľ chce kupujúci - spotrebiteľ uplatniť toto právo, musí vrátiť tovar v absolútne neporušenom stave, viditeľne neponičený a bez príznakov akejkoľvek neodbornej manipulácie v originálnom úplne neporušenom obale a zo všetkými dodanými náležitosťami, ako je napr. návod, záručný list a kompletné príslušenstvo.

7.4 Toto právo nemožno uplatniť pri tovare ako sú knihy, noviny, časopisy a iná periodický tlač, tovar, ktory obsahuje zvukový alebo obrazový záznam (napr. CD, DVD, audio a videokazety ) alebo počítačový program (napr. softvér), ktoré kupujúci porušil prehliadkou tohto tovaru

tzv. pečať kvality a je teda na prvý pohľad zrejmé, že s tovarom v pôvodnom obale už bolo manipulované., na tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo na tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, ako aj ďalší tovar (služby) uvedený v § 8 ods. 5 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení.

7.5 Kupujúci musí zároveň príslušný tovar odoslať do 7 pracovných dní odo dňa obdržania zásielky.

a/ Zásielka musí obsahovať kópiu daňového dokladu, doklad o zaplatení a prevzatí tovaru.

b/ Vrátenie peňazí sa vzťahuje len na hodnotu príslušného tovaru, náklady spojené s vrátením tovaru (napr. na prepravu a balenie tovaru) hradí kupujúci.

c/ Kupujúci – spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomnena na adresu sídla predávajúceho uvedenú v záhlaví v čl. 1.1 týchto Všeobecných obchodných podmienok, t. j. Software Partner, spol. s.r.o., Pluhová 55, 831 03 Bratislava, e-mailom na adrese obchod@swp.sk alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy.

d/ Tým nie sú dotknuté ostatné práva a povinnosti zakotvené v týchto všeobecných obchodných podmienkach, reklamačnom poriadku a príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov (najmä v Občianskom zákonníku, Obchodnom zákonníku, zákone č. 634/1992 Z. z. a zákone č. 108/2000 Z. z.).


8. Ostatné práva a povinnosti

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty vzniknuté akýmkoľvek spôsobom.


9. Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

9.1 Predávajúci sa zaručuje zaobchádzať s údajmi kupujúceho dôverne a chrániť ich pred prípadným zneužitím.

9.2 Osobné údaje kupujúceho, ako je meno, adresa, telefónne čísla, e-mail adresa, budú výhradne slúžiť na spracovanie príslušnej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania zodpovedajúcich platieb a k nevyhnutnej komunikácii. Kupujúci sa týmto zaväzuje uvádzať presné a pravdivé informácie.

9.3 Osobné údaje kupujúceho nebudú predávané, prepožičiavané, či inak poskytované tretej strane, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich dodávku tovaru, aj to len údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie konkrétnej dodávky. Predávajúci nepoužije osobné údaje pre komerčnú ponuku nesúvisiacu s elektronickým obchodom na servery www.swp.sk bez súhlasu vlastníkov týchto údajov. Taktiež sa zaväzuje k tomu, že na želanie zákazníka i bez udania dôvodu, jeho osobné údaje vymaže z databázy.

9.4 Údaje o nákupoch sú ukladané v bezpečnej databáze a slúžia na interné štatistické analýzy, s cieľom zlepšovať a zefektívňovať poskytovanie služieb prostredníctvom elektronického obchodu. Predávajúci môže dôveryhodnej tretej strane alebo verejnosti poskytnúť súhrnné štatistické informácie o návštevnosti, obrate a ďalšie súvisiace údaje, avšak tieto štatistiky nebudú obsahovať žiadnu informáciu umožňujúcu identifikáciu konkrétnych zákazníkov.

9.5 Objednaním tovaru prostredníctvom elektronického obchodu www.swp.sk kupujúci súhlasí so zhromažďovaním, spracovávaním a používaním informácií podľa skôr zmienených pravidiel a dáva súhlas na zhromažďovanie osobných údajov za vyššie uvedených podmienok a v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

9. 6 Pokiaľ dôjde k prevodu vlastníctva tohto internetového obchodu na inú osobu či spoločnosť, všetky získané dáta prejdú do užívania novému vlastníkovi za dodržania tohto Prehlásenia.

9.7 V čase objednávania tovaru je náš systém chránený použítím bezpečného spojenia SSL. V prípade elektronických platieb za tovar prebieha platba na strane Vašej banky, konkrétne www stránky jej elektronického bankovníctva a spojenie je zašifrované do zložitého kódu, ktorý je absolútne bezpečný na vykonanie peňažnej transakcie. Za bezpečnosť a ochranu vašich osobných údajov pri platbe prostredníctvom elektronického bankovníctva ručí vaša banka.


10. Odkladacia podmienka platnosti

Zmluva, prípadne plnenie z tejto zmluvy platí za podmienky, že budú udelené potrebné vývozné povolenia, respektíve nevzniknú žiadne obmedzenia na základe slovenských alebo iných záväzných predpisov.


11. Sídlo súdu, rozhodné právo

Na rozhodovanie všetkých sporov zo zmluvného vzťahu vyplývajúceho z objednávok prostredníctvom elektronického obchodu www.swp.sk, vrátane sporov o existenciu alebo neexistenciu kúpnej zmluvy, je výlučne oprávnený miestne a vecne príslušný súd SR. Zmluvný vzťah podlieha slovenskému právu.


12. Záverečné ustanovenia

V prípade, že kompetentný orgán Slovenskej republiky preukáže niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom, alebo len čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

Práva zákazníka vo vzťahu k predávajúcemu - prevádzkovateľovi elektronického obchodu www.swp.sk vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších predpisov zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z týchto podmienok, ak takéto oneskorenie bolo spôsobené "vyššou mocou" alebo okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, a takáto strana má právo na primerané predĺženie lehoty pri plnení svojich záväzkov.

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok, sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne záväznymi právnymi predpismi Slovenskej republiky.


Tieto podmienky vstupujú do platnosti dňa 1. 7. 2006.